Jak utworzyć nowego użytkownika z uprawnieniami sudo w systemie Ubuntu

Jak utworzyć nowego użytkownika z uprawnieniami sudo w systemie Ubuntu

Wprowadzenie

System Ubuntu jest dystrybucją Linuksa, która zapewnia bezpieczne i wszechstronne środowisko dla użytkowników. Rozumienie sposobu zarządzania użytkownikami i uprawnieniami jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa i wydajności systemu. Jednym z istotnych aspektów jest tworzenie nowych użytkowników z uprawnieniami sudo, co pozwala im wykonywać zadania administracyjne bez konieczności korzystania z konta root. Ten artykuł poprowadzi Cię przez szczegółowy proces tworzenia nowego użytkownika z uprawnieniami sudo w systemie Ubuntu, zapewniając bezpieczne i kontrolowane środowisko.

Tworzenie nowego użytkownika

Dodawanie nowego użytkownika

1. Otwórz terminal, naciskając Ctrl + Alt + T.
2. Wykonaj następujące polecenie, zastępując <nazwa_użytkownika> żądaną nazwą użytkownika:


sudo adduser <nazwa_użytkownika>

3. Wprowadź i potwierdź hasło dla nowego użytkownika.

Nadawanie uprawnień sudo

1. Po utworzeniu nowego użytkownika użyj następującego polecenia, aby dodać go do grupy sudo:


sudo usermod -aG sudo <nazwa_użytkownika>

2. Wprowadź hasło użytkownika root, gdy zostaniesz o to poproszony.

Uwaga: Polecenie usermod może wymagać uprawnień root, więc upewnij się, że uruchamiasz je z konta root lub za pomocą sudo.

Testowanie uprawnień sudo

Po dodaniu nowego użytkownika do grupy sudo należy przetestować, czy ma on uprawnienia do wykonywania zadań administracyjnych.

1. Przełącz się na nowo utworzonego użytkownika, uruchamiając następujące polecenie:


su - <nazwa_użytkownika>

2. Wprowadź hasło użytkownika.

3. Uruchom dowolne polecenie administracyjne, aby sprawdzić, czy użytkownik ma uprawnienia sudo. Na przykład:


sudo apt update

Jeśli polecenie zostanie wykonane pomyślnie, oznacza to, że użytkownik ma uprawnienia sudo.

Uwaga: Podczas wykonywania polecenia su zostaniesz poproszony o hasło nowego użytkownika, a nie o hasło użytkownika root.

Konfigurowanie bezhasłowego sudo

Domyślnie użytkownicy z uprawnieniami sudo muszą wprowadzać swoje hasło przy każdym wykonywaniu polecenia sudo. Możesz skonfigurować system tak, aby umożliwiał bezhasłowe sudo dla określonych poleceń lub dla wszystkich poleceń.

Bezhasłowe sudo dla wybranych poleceń

1. Otwórz plik /etc/sudoers za pomocą edytora tekstu, takiego jak sudo vi /etc/sudoers.
2. Dodaj następującą linię na końcu pliku:


<nazwa_użytkownika> ALL=(ALL) NOPASSWD: <lista_poleceń>

Zastąp <nazwa_użytkownika> nazwą użytkownika, a <lista_poleceń> listą poleceń, do których chcesz umożliwić bezhasłowe sudo. Oddziel polecenia przecinkami.

Bezhasłowe sudo dla wszystkich poleceń

Uwaga: Konfiguracja bezhasłowego sudo dla wszystkich poleceń jest mniej bezpieczna i nie jest zalecana.

1. Otwórz plik /etc/sudoers za pomocą edytora tekstu.
2. Dodaj następującą linię na końcu pliku:


<nazwa_użytkownika> ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Zastąp <nazwa_użytkownika> nazwą użytkownika.

Usuwanie użytkownika z sudo

Aby usunąć użytkownika z grupy sudo, wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz terminal.
2. Uruchom następujące polecenie:


sudo deluser <nazwa_użytkownika> sudo

3. Wprowadź hasło użytkownika root, gdy zostaniesz o to poproszony.

Uwaga: Upewnij się, że nie usuwasz ostatniego użytkownika z uprawnieniami sudo, ponieważ może to zablokować dostęp do systemu.

Konkluzja

Tworzenie nowych użytkowników z uprawnieniami sudo jest ważną częścią zarządzania systemem Ubuntu. Pozwala to na delegowanie zadań administracyjnych innym użytkownikom, zapewniając jednocześnie bezpieczne i kontrolowane środowisko. Proces ten obejmuje dodanie nowego użytkownika, nadanie mu uprawnień sudo i opcjonalnie skonfigurowanie bezhasłowego sudo. Rozumienie i prawidłowe wykonanie tych kroków jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa i wydajności systemu Ubuntu.

Często zadawane pytania

1. Czy mogę dodać istniejącego użytkownika do grupy sudo?
Tak, możesz dodać istniejącego użytkownika do grupy sudo za pomocą polecenia sudo usermod -aG sudo <nazwa_użytkownika>.

2. Dlaczego nie mogę uruchamiać poleceń z uprawnieniami sudo jako nowy użytkownik?
Upewnij się, że nowy użytkownik został dodany do grupy sudo i że wprowadzasz poprawne hasło.

3. Jak sprawdzić, czy użytkownik ma uprawnienia sudo?
Uruchom polecenie sudo whoami jako dany użytkownik. Jeśli polecenie zostanie wykonane pomyślnie, oznacza to, że użytkownik ma uprawnienia sudo.

4. Czy mogę usunąć użytkownika root z grupy sudo?
Tak, możesz usunąć użytkownika root z grupy sudo za pomocą polecenia sudo deluser root sudo. Jednak nie zaleca się tego, ponieważ użytkownik root powinien zawsze mieć uprawnienia sudo.

5. Jakie są zagrożenia związane z bezhasłowym sudo?
Bezhasłowe sudo pozwala użytkownikom wykonywać polecenia administracyjne bez wprowadzania hasła. Jeśli plik /etc/sudoers zostanie naruszony, może to umożliwić nieuprawnionym użytkownikom uzyskanie dostępu do systemu z uprawnieniami root.

6. Jak mogę wyłączyć bezhasłowe sudo?
Aby wyłączyć bezhasłowe sudo, skomentuj odpowiednie linie w pliku /etc/sudoers lub usuń je całkowicie.

7. Czy mogę cofnąć dodanie użytkownika do grupy sudo?
Tak, możesz cofnąć dodanie użytkownika do grupy sudo za pomocą polecenia sudo deluser <nazwa_użytkownika> sudo.

8. Jak mogę sprawdzić uprawnienia użytkownika?
Uruchom polecenie sudo ls -la /etc/passwd lub sudo cat /etc/passwd i znajdź wpis dla danego użytkownika. Pole kolumny 4 wyświetla grupy, do których należy użytkownik.