Jak zainstalować stos Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) na Debianie 10

Jak zainstalować stos Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) na Debianie 10

Wprowadzenie

LAMP to popularny stos oprogramowania używany do tworzenia dynamicznych stron internetowych i aplikacji. Skrót LAMP oznacza:

* Linux – system operacyjny
* Apache – serwer WWW
* MySQL – system zarządzania bazą danych
* PHP – język skryptowy po stronie serwera

W tym samouczku pokażemy, jak zainstalować stos LAMP na serwerze Debian 10. Ten stos oprogramowania jest idealny do hostowania stron internetowych, aplikacji i innych projektów internetowych.

Instalacja Apache

1. Zaktualizuj listę pakietów:


sudo apt update

2. Zainstaluj pakiet Apache:


sudo apt install apache2

3. Włącz i uruchom usługę Apache:


sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2

4. Sprawdź, czy Apache działa poprawnie, otwierając następujący adres URL w przeglądarce:


http://localhost

Jeśli strona Apache zostanie wyświetlona, Apache działa poprawnie.

Instalacja MariaDB

1. Zainstaluj pakiet MariaDB:


sudo apt install mariadb-server

2. Włącz i uruchom usługę MariaDB:


sudo systemctl enable mariadb
sudo systemctl start mariadb

3. Zabezpiecz instalację MariaDB, uruchamiając następujący skrypt:


sudo mysql_secure_installation

4. Zostaniesz poproszony o podanie hasła root dla MariaDB. Ustaw silne hasło.

Instalacja PHP

1. Zainstaluj pakiet PHP:


sudo apt install php libapache2-mod-php

2. Włącz moduł PHP Apache:


sudo a2enmod php7.4

3. Uruchom ponownie Apache:


sudo systemctl restart apache2

4. Sprawdź, czy PHP jest poprawnie zainstalowany, tworząc plik info.php w katalogu głównym Apache:


sudo nano /var/www/html/info.php

5. Wklej następujący kod do pliku:


<?php
phpinfo();
?>

6. Zapisz plik i otwórz następujący adres URL w przeglądarce:


http://localhost/info.php

Jeśli zostaną wyświetlone informacje o PHP, PHP działa poprawnie.

Konfigurowanie wirtualnego hosta

1. Utwórz katalog dla swojej strony internetowej:


sudo mkdir /var/www/html/moja-strona

2. Utwórz plik konfiguracyjny wirtualnego hosta:


sudo nano /etc/apache2/sites-available/moja-strona.conf

3. Wklej następujący kod do pliku, zastępując moja-strona swoją nazwą domeny:


<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@moja-strona
ServerName moja-strona
DocumentRoot /var/www/html/moja-strona
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

4. Włącz wirtualny host:


sudo a2ensite moja-strona.conf

5. Uruchom ponownie Apache:


sudo systemctl restart apache2

Konfigurowanie bazy danych

1. Zaloguj się do MariaDB jako użytkownik root:


sudo mysql -u root -p

2. Utwórz bazę danych i użytkownika:


CREATE DATABASE moja_baza;
CREATE USER 'użytkownik' IDENTIFIED BY 'hasło';
GRANT ALL ON moja_baza.* TO 'użytkownik';
FLUSH PRIVILEGES;

Testowanie stosu LAMP

1. Utwórz plik index.php w katalogu swojej strony internetowej:


sudo nano /var/www/html/moja-strona/index.php

2. Wklej następujący kod do pliku:


<?php
$servername = "localhost";
$username = "użytkownik";
$password = "hasło";
$dbname = "moja_baza";

// Utwórz połączenie z bazą danych
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

// Sprawdź połączenie
if (!$conn) {
die("Błąd połączenia z bazą danych: " . mysqli_connect_error());
}

// Utwórz zapytanie SQL
$sql = "SELECT * FROM users";

// Wykonaj zapytanie
$result = mysqli_query($conn, $sql);

// Pobierz wiersze z wyniku
if ($result) {
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
echo "ID: " . $row["id"] . "<br>";
echo "Imię: " . $row["name"] . "<br>";
echo "Email: " . $row["email"] . "<br><br>";
}
} else {
echo "Błąd wykonywania zapytania: " . mysqli_error($conn);
}

// Zamknij połączenie z bazą danych
mysqli_close($conn);
?>

3. Otwórz następujący adres URL w przeglądarce:


http://moja-strona

Jeśli strona zostanie wyświetlona i zawiera dane z bazy danych, stos LAMP został pomyślnie skonfigurowany.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jaki system operacyjny jest najlepszy dla stosu LAMP?
Debian 10 jest popularnym wyborem ze względu na swoją stabilność i bezpieczeństwo.

2. Czy mogę zainstalować stos LAMP na innym systemie operacyjnym?
Tak, ale procedury instalacji mogą się różnić.

3. Co zrobić, jeśli podczas instalacji pojawi się błąd?
Sprawdź logi i poszukaj komunikatów o błędach. Możesz także skorzystać z forum lub stron wsparcia.

4. Jak zaktualizować stos LAMP?
Uruchom sudo apt update && sudo apt upgrade w terminalu.

5. Jak skonfigurować dodatkowe usługi, takie jak SSL?
Poszukaj dokumentacji dla danej usługi i postępuj zgodnie z instrukcjami.

6. Jak poprawić wydajność stosu LAMP?
Zoptymalizuj konfigurację Apache i MariaDB, używaj pamięci podręcznej i rozważ użycie pamięci SSD.

7. Czy mogę użyć stosu LAMP do tworzenia aplikacji e-commerce?
Tak, ale może być konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania.

8. Jakie są alternatywy dla MariaDB?
MySQL, PostgreSQL i SQLite.

Wniosek

W tym samouczku pokazaliśmy, jak zainstalować i skonfigurować stos LAMP na serwerze Debian 10. Stos ten jest niezbędny dla stron internetowych i aplikacji opartych na PHP i MySQL. Dzięki tej wiedzy możesz zacząć tworzyć własne dynamiczne strony internetowe i aplikacje. Pamiętaj o ciągłym aktualizowaniu i optymalizowaniu stosu LAMP, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i wydajność.