SQL Between, MySQL Between Dates, Not Between

SQL BETWEEN: Wygodne Porównywanie Zakresów Wartości

Wprowadzenie

Operator SQL BETWEEN zapewnia prosty i efektywny sposób na porównywanie wartości z określonym zakresem. Pozwala użytkownikom określić minimalną i maksymalną wartość, a następnie zidentyfikować wartości, które znajdują się pomiędzy nimi. Operator BETWEEN jest szeroko stosowany w zapytaniach SQL, aby filtrować dane i znajdować rekordy spełniające określone kryteria.

Składnia operatora BETWEEN

Operator BETWEEN ma następującą składnię:


SELECT kolumna
FROM tabela
WHERE kolumna BETWEEN wartość_początkowa AND wartość_końcowa;

* kolumna: Nazwa kolumny, do której ma zostać zastosowany operator BETWEEN.
* wartość_początkowa: Minimalna wartość zakresu.
* wartość_końcowa: Maksymalna wartość zakresu.

Przykłady użycia operatora BETWEEN

Przykład 1: Wybierz wszystkich pracowników, których wiek mieści się w przedziale od 20 do 30 lat:


SELECT nazwisko, wiek
FROM pracownicy
WHERE wiek BETWEEN 20 AND 30;

Przykład 2: Wybierz wszystkie zamówienia złożone między 1 stycznia 2023 roku a 31 marca 2023 roku:


SELECT numer_zamówienia, data_zamówienia
FROM zamówienia
WHERE data_zamówienia BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-03-31';

Operator NOT BETWEEN: Wykluczanie Zakresów Wartości

Operator NOT BETWEEN jest odwrotnością operatora BETWEEN. Pozwala on użytkownikom zidentyfikować wartości, które nie znajdują się w określonym zakresie. Składnia operatora NOT BETWEEN jest następująca:


SELECT kolumna
FROM tabela
WHERE kolumna NOT BETWEEN wartość_początkowa AND wartość_końcowa;

Przykład: Wybierz wszystkich pracowników, których wiek nie mieści się w przedziale od 20 do 30 lat:


SELECT nazwisko, wiek
FROM pracownicy
WHERE wiek NOT BETWEEN 20 AND 30;

Wykorzystanie Zakresu Dat z NOT BETWEEN

Operator NOT BETWEEN jest szczególnie przydatny przy wykluczaniu zakresów dat. Na przykład, aby wybrać wszystkie zamówienia złożone poza okresem od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku, można użyć następującego zapytania:


SELECT numer_zamówienia, data_zamówienia
FROM zamówienia
WHERE data_zamówienia NOT BETWEEN '2023-01-01' AND '2023-03-31';

Korzyści z Używania Operatora BETWEEN

Operator BETWEEN oferuje kilka korzyści, w tym:

* Wygoda: Umożliwia łatwe porównywanie wartości z zakresem, eliminując potrzebę używania wielu warunków porównania.
* Efektywność: Poprawia wydajność zapytań, ponieważ baza danych może szybciej wykonywać porównania zakresów.
* Czytelność: Zwiększa czytelność zapytań, ułatwiając zrozumienie warunków filtrowania.

Wniosek

Operator BETWEEN i NOT BETWEEN są potężnymi narzędziami, które pozwalają użytkownikom na wydajne porównywanie wartości z zakresem. Zapewniają one wygodny i efektywny sposób na filtrowanie danych i znajdowanie rekordów spełniających określone kryteria. Zrozumienie i umiejętne stosowanie operatorów BETWEEN i NOT BETWEEN jest kluczowe dla tworzenia skutecznych zapytań SQL.

Często Zadawane Pytania (FAQ)

1. Jak użyć operatora BETWEEN, aby porównać zakres wartości tekstowych?

Operandami operatora BETWEEN mogą być również wartości tekstowe. Na przykład, aby znaleźć wszystkich klientów, których nazwiska zaczynają się na literę „A”, można użyć następującego zapytania:


SELECT nazwisko
FROM klienci
WHERE nazwisko BETWEEN 'A' AND 'Z';

2. Czy można używać operatora BETWEEN z wieloma zakresami?

Nie, operator BETWEEN obsługuje tylko jeden zakres wartości. Aby porównać wartości z wieloma zakresami, należy użyć połączonych operatorów OR.

3. Co dzieje się, gdy wartość mieści się dokładnie na granicy zakresu?

Wartości znajdujące się dokładnie na granicy zakresu, tj. równe co najmniej jednej z wartości granicznych, będą uwzględnione w wynikach zapytania.

4. Jakie są ograniczenia operatora BETWEEN?

Operator BETWEEN nie obsługuje negatywnych zakresów wartości. Dodatkowo, wartości graniczne zakresu muszą być stałymi.

5. Jak użyć operatora NOT BETWEEN, aby wykluczyć wiele zakresów?

Aby wykluczyć wiele zakresów, należy użyć połączonych operatorów AND i NOT BETWEEN. Na przykład, aby wybrać wszystkich klientów, których wiek nie mieści się w przedziale od 20 do 30 lat ani od 40 do 50 lat, można użyć następującego zapytania:


SELECT nazwisko, wiek
FROM klienci
WHERE (wiek NOT BETWEEN 20 AND 30) AND (wiek NOT BETWEEN 40 AND 50);

6. Czy można użyć operatora NOT BETWEEN, aby sprawdzić, czy wartości nie są równe?

Nie, operator NOT BETWEEN nie powinien być używany do sprawdzania, czy wartości nie są równe. Należy użyć operatora NOT EQUAL (=) w tym celu.

7. Jakie są dobre praktyki dotyczące używania operatorów BETWEEN i NOT BETWEEN?

Najlepsze praktyki obejmują:

* Stosowanie operatorów BETWEEN i NOT BETWEEN tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
* Korzystanie z indeksów na kolumnach objętych operatorami BETWEEN i NOT BETWEEN.
* Testowanie zapytań, aby zoptymalizować wydajność.

8. Jakie są alternatywy dla operatora BETWEEN?

Alternatywą dla operatora BETWEEN jest użycie funkcji IN(). Na przykład, aby wybrać wszystkich pracowników, których wiek mieści się w przedziale od 20 do 30 lat, można użyć następującego zapytania:


SELECT nazwisko, wiek
FROM pracownicy
WHERE wiek IN (20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30);