Jak korzystać z LVM do zarządzania urządzeniami pamięci masowej na Ubuntu 18.04

Jak korzystać z LVM do zarządzania urządzeniami pamięci masowej na Ubuntu 18.04

Wprowadzenie

Linux Volume Manager (LVM) to potężne narzędzie do zarządzania urządzeniami pamięci masowej w systemach Linux. Umożliwia ono administratorom tworzenie, rozszerzanie, zmniejszanie i usuwanie woluminów logicznych niezależnie od fizycznych urządzeń pamięci masowej, na których są one przechowywane. LVM zapewnia elastyczność, skalowalność i ochronę danych, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zarządzania złożonymi środowiskami pamięci masowej.

W tym artykule przedstawimy szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z LVM do zarządzania urządzeniami pamięci masowej na Ubuntu 18.04. Omówimy podstawowe pojęcia LVM, takie jak grupy woluminów, woluminy logiczne i fizyczne woluminy, a także przedstawimy praktyczne przykłady wykorzystania poleceń LVM.

Konfigurowanie LVM

Tworzenie grup woluminów

Grupa woluminów to logiczna reprezentacja puli pamięci masowej utworzonej z jednego lub większej liczby fizycznych urządzeń pamięci masowej. Aby utworzyć grupę woluminów, wykonaj następujące kroki:

1. Sprawdź dostępność fizycznych urządzeń pamięci masowej za pomocą polecenia:


sudo fdisk -l

2. Utwórz grupę woluminów za pomocą polecenia:


sudo vgcreate nazwa_grupy_woluminów urządzenie1 urządzenie2 ...

Zastąp „nazwa_grupy_woluminów” wybraną nazwą dla grupy woluminów, a „urządzenie1”, „urządzenie2”, … rzeczywistymi ścieżkami do fizycznych urządzeń pamięci masowej.

Tworzenie woluminów logicznych

Wolumin logiczny to część przestrzeni dyskowej utworzona w ramach grupy woluminów. Aby utworzyć wolumin logiczny, wykonaj następujące kroki:

1. Utwórz wolumin logiczny za pomocą polecenia:


sudo lvcreate -L rozmiar_woluminu -n nazwa_woluminu nazwa_grupy_woluminów

Zastąp „rozmiar_woluminu” żądanym rozmiarem woluminu logicznego, „nazwa_woluminu” wybraną nazwą dla woluminu logicznego, a „nazwa_grupy_woluminów” nazwą grupy woluminów, w której ma być utworzony wolumin logiczny.

2. Sformatuj wolumin logiczny za pomocą wybranego systemu plików:


sudo mkfs.<system_plików> /dev/nazwa_grupy_woluminów/nazwa_woluminu

Zastąp „” żądanym systemem plików, a „/dev/nazwa_grupy_woluminów/nazwa_woluminu” ścieżką do utworzonego woluminu logicznego.

Montowanie woluminów logicznych

Aby uzyskać dostęp do danych przechowywanych na woluminie logicznym, należy go zamontować w systemie plików. Aby zamontować wolumin logiczny, wykonaj następujące kroki:

1. Utwórz punkt montowania dla woluminu logicznego:


sudo mkdir /ścieżka/do/punktu_montowania

Zastąp „/ścieżka/do/punktu_montowania” żądaną ścieżką do punktu montowania.

2. Zamontuj wolumin logiczny w punkcie montowania:


sudo mount /dev/nazwa_grupy_woluminów/nazwa_woluminu /ścieżka/do/punktu_montowania

Zastąp „/dev/nazwa_grupy_woluminów/nazwa_woluminu” ścieżką do woluminu logicznego, a „/ścieżka/do/punktu_montowania” ścieżką do utworzonego punktu montowania.

Zarządzanie LVM

Rozszerzanie woluminów logicznych

Aby zwiększyć rozmiar istniejącego woluminu logicznego, wykonaj następujące kroki:

1. Dodaj nowe fizyczne urządzenie pamięci masowej do grupy woluminów:


sudo vgextend nazwa_grupy_woluminów urządzenie_dodatkowe

Zastąp „nazwa_grupy_woluminów” nazwą grupy woluminów, do której należy wolumin logiczny, a „urządzenie_dodatkowe” rzeczywistą ścieżką do dodawanego fizycznego urządzenia pamięci masowej.

2. Rozszerz wolumin logiczny:


sudo lvextend -L nowy_rozmiar /dev/nazwa_grupy_woluminów/nazwa_woluminu

Zastąp „nowy_rozmiar” żądanym nowym rozmiarem woluminu logicznego, a „/dev/nazwa_grupy_woluminów/nazwa_woluminu” ścieżką do woluminu logicznego.

Zmniejszanie woluminów logicznych

Aby zmniejszyć rozmiar istniejącego woluminu logicznego, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że na woluminie logicznym nie znajdują się żadne zamontowane systemy plików.

2. Zmniejsz wolumin logiczny:


sudo lvreduce -L nowy_rozmiar /dev/nazwa_grupy_woluminów/nazwa_woluminu

Zastąp „nowy_rozmiar” żądanym nowym rozmiarem woluminu logicznego, a „/dev/nazwa_grupy_woluminów/nazwa_woluminu” ścieżką do woluminu logicznego.

Usuwanie woluminów logicznych

Aby usunąć istniejący wolumin logiczny, wykonaj następujące kroki:

1. Odmontuj wszystkie systemy plików zamontowane na woluminie logicznym.

2. Usuń wolumin logiczny:


sudo lvremove /dev/nazwa_grupy_woluminów/nazwa_woluminu

Zastąp „/dev/nazwa_grupy_woluminów/nazwa_woluminu” ścieżką do woluminu logicznego.

Korzyści z korzystania z LVM

* Elastyczność: Umożliwia dynamiczne zwiększanie i zmniejszanie rozmiaru woluminów logicznych bez konieczności przeformatowywania lub ponownej partycjonowania.
* Skalowalność: Umożliwia rozszerzanie puli pamięci masowej przez dodawanie nowych fizycznych urządzeń pamięci masowej bez zakłócania istniejących woluminów.
* Ochrona danych: Zapewnia możliwość tworzenia migawek woluminów logicznych, co pozwala na tworzenie kopii zapasowych danych w czasie rzeczywistym.
* Łatwość zarządzania: Oferuje scentralizowane zarządzanie wszystkimi urządzeniami pamięci masowej za pomocą prostych poleceń.

Przykłady zastosowań LVM

LVM jest szeroko stosowany w różnych scenariuszach, takich jak:

* Rozszerzanie pamięci masowej: Dynamiczne zwiększanie rozmiaru woluminów logicznych w miarę wzrostu potrzeb w zakresie pamięci masowej.
* Migracje pamięci masowej: Łatwe przenoszenie danych między różnymi fizycznymi urządzeniami pamięci masowej bez przeformatowywania.
* Twórcza partycjonowanie: Tworzenie złożonych struktur partycjonowania z różnymi poziomami dostępu i zabezpieczeń.
* Zarządzanie macierzami RAID: Integracja z macierzami RAID w celu zapewnienia dodatkowych poziomów nadmiarowości i ochrony danych.

FAQ

1. W jaki sposób LVM różni się od tradycyjnego partycjonowania?

LVM oferuje warstwę abstrakcji między fizycznymi urządzeniami pamięci masowej a logicznymi partycjami, umożliwiając dynamiczne zarządzanie woluminami niezależnie od ich fizycznych lokalizacji.

2. Co to jest pula fizyczna?

Pula fizyczna to zbiór nieprzydzielonego miejsca na wszystkich fizycznych urządzeniach pamięci masowej w grupie woluminów, które można wykorzystać do tworzenia nowych woluminów logicznych.

3. Jaka jest różnica między migawką a klonem woluminu logicznego?

Migawka to chwilowy obraz woluminu logicznego, który nie zajmuje dodatkowej przestrzeni, podczas gdy klon to pełna kopia woluminu logicznego, która zajmuje tyle samo miejsca co oryginalny wolumin.

4. Czy LVM może być używany w konfiguracji RAID?

Tak, LVM może być zintegrowany z macierzami RAID, zapewniając dodatkowe poziomy nadmiarowości i ochrony danych.

5. Jak utworzyć zrównoważoną grupę woluminów?

Zrównoważoną grupę woluminów można utworzyć, dodając do niej fizyczne urządzenia pamięci masowej o podobnych rozmiarach i wydajności.

**6. Czy LVM może być uży