Jak korzystać z polecenia cat w systemie Linux (z przykładami)

Jeśli używasz komputera z systemem Linux, operacje znacznie się różnią w porównaniu z systemami Windows i macOS. Otrzymujesz zarówno graficzny interfejs użytkownika, jak i interfejs wiersza poleceń. Podczas gdy GUI wydaje się być łatwą opcją do wykonywania operacji, CLI ma swoje zalety. Jeśli jesteś dobrze zaznajomiony ze wszystkimi ważnymi poleceniami terminala Linux, możesz załatwić sprawę w mgnieniu oka. Jednym z najczęściej używanych poleceń w systemie Linux jest polecenie cat. Jest preinstalowany jako część pakietu coreutils we wszystkich dystrybucjach Linuksa, a składnia jest taka sama dla wszystkich dystrybucji. To powiedziawszy, pokażemy, jak używać polecenia cat z kilkoma praktycznymi przykładami w tym artykule.

cat Command w systemie Linux: wyjaśnione (2023)

Zanim przyjrzymy się przykładom, zrozummy, czym jest polecenie cat wraz z jego składnią i opcjami. Następnie nauczymy się, jak efektywnie używać polecenia cat do przeglądania pojedynczych lub wielu plików, scalania plików, sortowania ich i nie tylko.

Co to jest polecenie cat w systemie Linux

Polecenie cat oznacza konkatenację i jest jednym z najważniejszych poleceń w zestawie narzędzi każdego użytkownika Linuksa. Po raz pierwszy został stworzony dla systemu operacyjnego UNIX, ale później został zaadaptowany przez Linuksa i macOS. Głównym celem tego polecenia jest zarządzanie plikami i umożliwia użytkownikowi tworzenie nowych plików, przeglądanie zawartości plików, zastępowanie plików, łączenie dwóch lub więcej plików itp.

Jak korzystać z polecenia cat: składnia i opcje

Zanim przejdziemy do praktycznych przykładów, zobaczmy składnię polecenia cat w Linuksie. Składnia jest łatwa i prosta. Oto składnia, w której musisz użyć opcji wraz z nazwami plików w zależności od zadania, które chcesz wykonać.

cat

Niektóre z typowych opcji używanych z poleceniem cat to:

OpcjeOpis-nPokaż numery wierszy dla wszystkich wierszy-TSPokaż każdy znak tabulacji w pliku-ePokaż koniec każdego wiersza w pliku-sPołącz kolejne puste wiersze na końcu pliku jako jeden-bPokaż tylko niepuste wiersze

cat Przykłady poleceń w terminalu Linux

Wyświetl pojedynczy plik

Najczęstszym zastosowaniem polecenia cat jest przeglądanie pojedynczego pliku. Możesz użyć następującej składni, aby wyświetlić pojedynczy plik za pomocą polecenia cat:

kot

Wyświetl wiele plików

Dodając nazwy plików jeden po drugim, oddzielone spacjami i bez przecinków, możesz także użyć polecenia cat, aby wyświetlić wiele plików. Sprawdź następującą składnię:

kot

Wyświetl numery linii

Domyślnie polecenie cat nie wyświetla numerów wierszy zawartości pliku, który wysyła. Aby wyświetlić numery linii, użyj flagi -n z poleceniem cat w systemie Linux:

kot -n

Utwórz nowy plik za pomocą polecenia cat

Zasadniczo używamy polecenia dotykowego do tworzenia nowego pliku lub edytora tekstu do tworzenia i edytowania pliku. Oczywiście polecenie cat nie może zastąpić tych narzędzi, ale możesz użyć polecenia cat do szybkiej edycji plików. Za pomocą polecenia cat możesz utworzyć nowy plik i dodać do niego trochę treści. Składnia tworzenia nowego pliku za pomocą polecenia cat jest następująca:

kot >

Tutaj „>” jest znany jako operator nadpisywania i służy do nadpisywania dowolnego pliku nową treścią. Ponieważ plik jest całkowicie pusty, cokolwiek napiszesz, zostanie zapisane w pliku. Po zakończeniu zapisywania do nowego pliku naciśnij „ENTER”, a następnie użyj „CTRL + d”, aby wyjść z monitu.

W powyższym przykładzie widać, że nowy plik „test1.txt” jest tworzony za pomocą polecenia cat, a zawartość pliku jest wyświetlana na wyjściu drugiego polecenia cat.

Połącz dwa pliki w nowy plik

Korzystając z poniższej składni, możesz nawet użyć polecenia cat, aby połączyć dwa pliki w jeden. Będziemy używać operatora dołączania („>>”), aby dodać zawartość pierwszego pliku na końcu drugiego pliku za pomocą poniższego polecenia.

kot >>

W powyższym przykładzie zawartość pliku „test1.txt” jest dodawana na końcu pliku „test2.txt” za pomocą polecenia cat. Nową zawartość można zweryfikować za pomocą wyjścia drugiego polecenia cat, w którym przeglądamy drugi plik.

Skopiuj zawartość jednego pliku do drugiego

Możesz nawet skopiować zawartość pliku do innego pliku za pomocą polecenia cat, jak wyjaśniono poniżej. Tutaj „>” służy do nadpisania zawartości pliku_1 do pliku_2.

kot >

W powyższym przykładzie nadpisaliśmy zawartość pliku „test1.txt” zawartością pliku „test2.txt” za pomocą operatora overwrite.

Wyświetlaj niewidzialne znaki

Domyślnie polecenie cat nie zaznacza zakończeń linii podczas drukowania zawartości pliku. Aby wyświetlić zakończenia linii, użyj flagi -E wraz z poleceniem:

kot -E

Spowoduje to oznaczenie końca każdej linii symbolem „$”. Aby wydrukować tabulatory zamiast czterech spacji, użyj flagi -T, zgodnie ze składnią pokazaną poniżej:

kot -T

Spowoduje to wydrukowanie wszystkich znaków tabulacji jako „^I”. Aby wydrukować wszystkie inne niewidoczne znaki, użyj flagi -v z poleceniem cat, jak pokazano w poniższej składni:

kot -v

Jak widać na powyższym przykładzie, wszystkie zakończenia linii są oznaczone symbolem „$”, a tabulatory znakiem „^I”.

Połącz wiele pustych linii w jedną

Czasami w pliku mogą znajdować się puste wiersze, których nie chcesz drukować. Aby scalić wszystkie puste linie w jedną, użyj flagi -s z oryginalnym poleceniem cat.

kot -s

Wyświetl zawartość pliku w odwrotnej kolejności (polecenie tac)

Ogólnie rzecz biorąc, polecenie cat wyświetla zawartość pliku w formacie top-down. Ale podczas przechowywania niektórych danych transmisji na żywo lub przeglądania dużego pliku dziennika najnowsze dane są dołączane na tym końcu i przewijanie ogromnego bloku tekstu może być trudne. W takich przypadkach możesz użyć polecenia tac w systemie Linux, alternatywnej wersji polecenia cat, które wyświetla zawartość pliku w odwrotnej kolejności. Składnia polecenia tac jest następująca:

tak

Sortowanie wyjściowej zawartości plików

W Linuksie możesz łączyć dwa lub więcej poleceń za pomocą przekierowań powłoki. Przekierowują wyjście jednego polecenia na wejście następnego polecenia. Możesz użyć operatora overwrite (>) i operatora append (>>), które są znane jako przekierowania powłoki I/O.

Istnieje również drugi typ readresatora powłoki, znany jako potok powłoki, który służy do jednoczesnego uruchamiania dwóch lub więcej poleceń. Oznacza to, że dane wyjściowe jednego polecenia zostaną przekierowane do następnego polecenia jako dane wejściowe. Ponieważ wykonanie polecenia jest zgodne z określoną konstrukcją, taka konstrukcja lub koncepcja jest znana jako potok. Operator potoku ( | ) tworzy potok dla tych poleceń do wykonania w określonej kolejności.

Do tej pory musisz być świadomy, że polecenie cat wyświetla zawartość pliku w tej samej kolejności, w jakiej są przechowywane w pliku. Jak sama nazwa wskazuje, polecenie sort klasyfikuje dane wyjściowe w porządku rosnącym lub malejącym. Ale wysyłając dane wyjściowe polecenia cat za pośrednictwem operatora potoku do polecenia sort, można uzyskać końcowe dane wyjściowe w żądanej kolejności posortowania. Może to wydawać się mylące i skomplikowane, ale poniższy przykład wyjaśni wszystko. Składnia użycia tych dwóch poleceń przy użyciu operatora potoku jest następująca:

kot | sortować

W powyższym przykładzie, zamiast drukowania zawartości pliku „test3.txt”, polecenie cat wysyła zawartość do polecenia sort, które następnie sortuje je zgodnie z kolejnością alfabetyczną i ostatecznie drukuje posortowane dane wyjściowe.

Przeglądaj duże pliki za pomocą polecenia cat

Czasami nawet system o doskonałych specyfikacjach może zacinać się podczas wyświetlania zawartości dużego pliku. W przypadku tak dużych plików należy użyć polecenia less i polecenia cat wraz z operatorem potoku. Ponieważ polecenie less ładuje tylko część pliku na raz, nie zużywa tony zasobów. Możesz przewijać w górę lub w dół, aby odwiedzić inne części pliku za pomocą klawiszy strzałek. Składnia użycia polecenia less z poleceniem cat jest następująca:

kot | mniej

W powyższym przykładzie, gdy wykonasz polecenie zgodnie z powyższą składnią, plik nie zostanie wydrukowany w tym samym monicie terminala, zamiast tego pokazuje zawartość pliku w nowym widoku terminala, jak pokazano na drugim obrazku. Tutaj możesz przewijać tekst za pomocą klawiszy strzałek. Aby przejść na dół tekstu, użyj „GG”, a aby przejść na górę tekstu, użyj „gg”. Aby wyjść z nowego widoku terminala, naciśnij „q”.

Praktyczne przykłady poleceń kota

Polecenie cat wraz z poleceniem tac znacznie upraszcza zarządzanie plikami dla użytkowników korzystających z terminala Linux. Dzięki opcjom i dodatkowym operatorom polecenie cat może być niezwykle pomocne w uproszczeniu przepływu pracy. W tym artykule udostępniliśmy kilka praktycznych przykładów używania polecenia cat do tworzenia, dołączania i przeglądania plików w systemie Linux. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o poleceniu cat, odwiedź jego stronę oficjalna strona podręcznika. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas korzystania z tego polecenia, daj nam znać w komentarzach poniżej.