Jak zainstalować i używać Dockera w Rocky Linux 8

Jak zainstalować i używać Dockera w Rocky Linux 8

Docker to platforma konteneryzacji, która pozwala na pakowanie, dystrybucję i uruchamianie aplikacji w odizolowanych środowiskach, zwanych kontenerami. Kontenery ułatwiają tworzenie i wdrażanie aplikacji, ponieważ zawierają wszystkie niezbędne zależności potrzebne do uruchomienia aplikacji.

Wprowadzenie do Dockera

Docker został zaprojektowany tak, aby uprościć proces rozwoju, testowania i wdrażania aplikacji. Użytkownicy mogą tworzyć kontenery dla swoich aplikacji, a następnie uruchamiać je na dowolnej maszynie z zainstalowanym Dockerem. Dzięki temu deweloperzy mogą mieć pewność, że ich aplikacje będą działać w ten sam sposób, niezależnie od środowiska, w którym są uruchomione.

Zalety korzystania z Dockera

* Izolacja: Kontenery izolują aplikacje od systemu operacyjnego i innych aplikacji, co poprawia bezpieczeństwo i stabilność.
* Przenośność: Kontenery można łatwo przenosić między różnymi systemami operacyjnymi i platformami, co ułatwia wdrażanie aplikacji w różnych środowiskach.
* Skalowalność: Kontenery można łatwo skalować w górę lub w dół, co pozwala na elastyczne reagowanie na zmieniające się zapotrzebowania aplikacji.
* Automatyzacja: Docker udostępnia narzędzia do automatyzacji zadań związanych z budową, wdrażaniem i zarządzaniem kontenerami.

Instalacja Dockera w Rocky Linux 8

Aby zainstalować Dockera w Rocky Linux 8, wykonaj następujące kroki:

1. Zaktualizuj system:

bash
sudo dnf update

2. Włącz repozytorium Dockera:

bash
sudo dnf config-manager --set-enabled docker-ce-stable

3. Zainstaluj Dockera:

bash
sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

4. Dodaj użytkownika do grupy docker:

bash
sudo usermod -a -G docker $USER

5. Zaloguj się ponownie do systemu:

Po zainstalowaniu Dockera należy ponownie zalogować się do systemu, aby zmiany zaczęły obowiązywać. Po zalogowaniu się sprawdź, czy Docker jest zainstalowany poprawnie, wydając następujące polecenie:

bash
docker --version

Używanie Dockera

Aby korzystać z Dockera, należy zapoznać się z podstawowymi pojęciami i poleceniami.

Podstawowe pojęcia

* Obraz: Obraz to plik zawierający kod aplikacji i wszystkie niezbędne zależności.
* Kontener: Kontener to instancja utworzona z obrazu. Kontenery są izolowanymi środowiskami, w których uruchamiane są aplikacje.
* Repozytorium: Repozytorium to centralne miejsce przechowywania obrazów.

Podstawowe polecenia

* docker pull: Pobiera obraz z repozytorium.
* docker run: Uruchamia kontener z obrazu.
* docker ps: Wyświetla listę uruchomionych kontenerów.
* docker stop: Zatrzymuje uruchomiony kontener.
* docker rm: Usuwa zatrzymany kontener.

Przykład użycia

Aby uruchomić prostą aplikację internetową za pomocą Dockera, wykonaj następujące kroki:

1. Pobierz obraz aplikacji:

bash
docker pull nginx

2. Uruchom kontener:

bash
docker run -d -p 80:80 nginx

Po wykonaniu tych czynności aplikacja internetowa będzie dostępna pod adresem http://localhost.

Konfiguracja Dockera

Docker można skonfigurować zgodnie z potrzebami. Przydatne opcje konfiguracji to:

* Ustawienia pamięci: Można ustawić ograniczenia pamięci dla kontenerów.
* Ustawienia sieci: Można skonfigurować sieci kontenerów, aby mogły komunikować się ze sobą i z hostem.
* Ustawienia woluminów: Można tworzyć woluminy współdzielone między kontenerami i hostem.

Zarządzanie kontenerami

Zarządzanie kontenerami jest kluczowe dla utrzymania sprawnego działania. Poniżej przedstawiono kilka wskazówek dotyczących zarządzania kontenerami:

* Monitorowanie kontenerów: Kontenery można monitorować za pomocą komendy docker stats.
* Aktualizowanie kontenerów: Obrazy można aktualizować za pomocą komendy docker pull.
* Usuwanie kontenerów: Nieużywane kontenery można usuwać za pomocą komendy docker rm.

Wnioski

Docker to potężne narzędzie do konteneryzacji, które upraszcza proces rozwoju, testowania i wdrażania aplikacji. Dzięki Dockerowi, deweloperzy mogą tworzyć izolowane środowiska, które są przenośne, skalowalne i zautomatyzowane. Instalacja i używanie Dockera to prosty proces, a jego liczne korzyści sprawiają, że jest to wartościowe narzędzie dla różnych zastosowań.

Często zadawane pytania

* Co to jest Docker?

Docker to platforma konteneryzacji, która pozwala na pakowanie, dystrybucję i uruchamianie aplikacji w odizolowanych środowiskach.

* Jakie są zalety korzystania z Dockera?

Docker oferuje izolację, przenośność, skalowalność i automatyzację.

* Jak zainstalować Dockera w Rocky Linux 8?

Aby zainstalować Dockera w Rocky Linux 8, należy zaktualizować system, włączyć repozytorium Dockera, zainstalować Dockera, dodać użytkownika do grupy docker i ponownie zalogować się do systemu.

* Jak uruchomić kontener Dockera?

Aby uruchomić kontener Dockera, należy użyć polecenia docker run.

* Jak monitorować kontenery Dockera?

Kontenery Dockera można monitorować za pomocą komendy docker stats.

* Jak aktualizować obrazy Dockera?

Obrazy Dockera można aktualizować za pomocą komendy docker pull.

* Jak usuwać kontenery Dockera?

Nieużywane kontenery Dockera można usuwać za pomocą komendy docker rm.

* Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o Dockerze?

Więcej informacji na temat Dockera można znaleźć w oficjalnej dokumentacji: Docker Documentation.

* Jakie są najlepsze praktyki dotyczące korzystania z Dockera?

Zaleca się stosowanie dobrych praktyk, takich jak używanie etykiet, zarządzanie woluminami i zabezpieczanie kontenerów.

* Jak zintegrować Dockera z procesem CI/CD?

Docker można zintegrować z procesem CI/CD za pomocą narzędzi takich jak Jenkins lub CircleCI.