System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) wyjaśniony w 5 minut lub mniej

Aktorzy stanowiący zagrożenie nieustannie atakują firmy w celu kradzieży poufnych danych. Dlatego teraz musisz wzmocnić bezpieczeństwo informacji bardziej niż kiedykolwiek.

Dzięki wdrożonemu systemowi zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) możesz skutecznie chronić swoje cenne dane i zapewnić ciągłość działania w przypadku każdego incydentu związanego z bezpieczeństwem.

Co więcej, SZBI może również pomóc w zapewnieniu zgodności z przepisami i uniknięciu konsekwencji prawnych.

Ten szczegółowy przewodnik zawiera wszystko, co powinieneś wiedzieć o SZBI i o tym, jak go wdrożyć.

Zanurzmy się.

Co to jest ISMS?

System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) określa zasady i procedury w celu instruowania, monitorowania i poprawy bezpieczeństwa informacji w Twojej firmie.

SZBI obejmuje również sposób ochrony wrażliwych danych organizacji przed kradzieżą lub zniszczeniem oraz wyszczególnia wszystkie procesy łagodzenia skutków niezbędne do spełnienia celów ochrony danych.

Głównym celem wdrożenia SZBI jest identyfikacja i zajęcie się zagrożeniami bezpieczeństwa wokół zasobów informacyjnych w Twojej firmie.

SZBI zwykle zajmuje się aspektami behawioralnymi pracowników i dostawców podczas obsługi danych organizacyjnych, narzędzi bezpieczeństwa i planu ciągłości biznesowej w przypadku jakiegokolwiek incydentu bezpieczeństwa.

Chociaż większość organizacji wdraża SZBI kompleksowo, aby zminimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji, można również wdrożyć SZBI w celu systematycznego zarządzania określonym typem danych, na przykład danymi klientów.

Jak działa ISMS?

SZBI zapewnia Twoim pracownikom, dostawcom i innym interesariuszom ustrukturyzowaną strukturę do zarządzania i zabezpieczania poufnych informacji w firmie.

Ponieważ SZBI obejmuje zasady bezpieczeństwa i wytyczne dotyczące bezpiecznego zarządzania procesami i działaniami związanymi z bezpieczeństwem informacji, wdrożenie SZBI może pomóc uniknąć incydentów związanych z bezpieczeństwem, takich jak naruszenia danych.

Dodatkowo SZBI określa zasady ról i odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za systematyczne zarządzanie bezpieczeństwem informacji w Twojej firmie. SZBI określa procedury dla członków zespołu ds. bezpieczeństwa w celu identyfikacji, oceny i ograniczenia ryzyka związanego z przetwarzaniem danych wrażliwych.

Wdrożenie SZBI pomoże Ci monitorować skuteczność Twoich środków bezpieczeństwa informacji.

Powszechnie stosowanym międzynarodowym standardem tworzenia SZBI jest ISO/IEC 27001. Opracowały go wspólnie Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna i Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna.

Norma ISO 27001 określa wymagania bezpieczeństwa, jakie musi spełniać SZBI. Norma ISO/IEC 27001 może pomóc Twojej firmie w tworzeniu, wdrażaniu, utrzymywaniu i ciągłym doskonaleniu SZBI.

Posiadanie certyfikatu ISO/IEC 27001 oznacza, że ​​Twoja firma jest zaangażowana w bezpieczne zarządzanie poufnymi informacjami.

Dlaczego Twoja firma potrzebuje SZBI

Poniżej przedstawiamy kluczowe korzyści wynikające ze stosowania efektywnego SZBI w Twojej firmie.

Zabezpiecza Twoje wrażliwe dane

SZBI pomoże Ci chronić zasoby informacyjne, niezależnie od ich rodzaju. Oznacza to, że informacje w formie papierowej, dane zapisane cyfrowo na dysku twardym oraz informacje zapisane w chmurze będą dostępne tylko dla upoważnionego personelu.

Ponadto SZBI ograniczy utratę lub kradzież danych.

Pomaga spełnić wymagania prawne

Niektóre branże są zobowiązane przez prawo do ochrony danych klientów. Na przykład branża medyczna i finansowa.

Posiadanie wdrożonego SZBI pomaga Twojej firmie spełnić wymogi prawne i umowne.

Zapewnia ciągłość biznesową

Wdrożenie SZBI zwiększa ochronę przed cyberatakami wymierzonymi w systemy informatyczne w celu kradzieży wrażliwych danych. W rezultacie Twoja organizacja minimalizuje występowanie incydentów bezpieczeństwa. Oznacza to mniej zakłóceń i mniej przestojów.

ISMS oferuje również wskazówki dotyczące poruszania się po zdarzeniach związanych z bezpieczeństwem, takich jak naruszenia danych, w sposób minimalizujący przestoje.

Zmniejsza koszty operacyjne

Wdrażając SZBI w swojej firmie przeprowadzasz dogłębną ocenę ryzyka wszystkich zasobów informacyjnych. W związku z tym można zidentyfikować aktywa wysokiego ryzyka i aktywa niskiego ryzyka. Pomaga to w strategicznym wydatkowaniu budżetu przeznaczonego na bezpieczeństwo na zakup odpowiednich narzędzi zabezpieczających i uniknięcie niekontrolowanych wydatków.

Naruszenia danych kosztują ogromne pieniądze. Ponieważ SZBI minimalizuje incydenty związane z bezpieczeństwem i skraca przestoje, może obniżyć koszty operacyjne w Twojej firmie.

Wzmocnij kulturę cyberbezpieczeństwa

SZBI oferuje ramy i systematyczne podejście do zarządzania zagrożeniami bezpieczeństwa związanymi z zasobami informacyjnymi. W bezpieczny sposób pomaga Twoim pracownikom, dostawcom i innym interesariuszom przetwarzać poufne dane. W rezultacie rozumieją ryzyko związane z zasobami informacyjnymi i przestrzegają najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, aby chronić te zasoby.

Poprawia ogólny poziom bezpieczeństwa

Wdrażając SZBI, stosujesz różne zabezpieczenia i kontrole dostępu, aby chronić swoje dane informacyjne. Tworzysz również solidną politykę bezpieczeństwa do oceny ryzyka i ograniczania ryzyka. Wszystko to poprawia ogólny stan bezpieczeństwa Twojej firmy.

Jak wdrożyć SZBI

Poniższe kroki mogą pomóc we wdrożeniu SZBI w firmie w celu obrony przed zagrożeniami.

# 1. Ustaw cele

Ustalenie celów jest kluczowe dla sukcesu SZBI, który wdrażasz w swojej firmie. Dzieje się tak dlatego, że cele wyznaczają jasny kierunek i cel wdrażania SZBI oraz pomagają ustalać priorytety w zakresie zasobów i wysiłków.

Wyznacz więc jasne cele wdrażania SZBI. Określ, które aktywa chcesz chronić i dlaczego chcesz je chronić. Podczas ustalania celów pomyśl o swoich pracownikach, dostawcach i innych interesariuszach, którzy zarządzają Twoimi wrażliwymi danymi.

#2. Przeprowadź ocenę ryzyka

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie oceny ryzyka, w tym oszacowanie zasobów przetwarzających informacje oraz przeprowadzenie analizy ryzyka.

Właściwa identyfikacja zasobów jest kluczowa dla sukcesu SZBI, który planujesz wdrożyć w swojej firmie.

Utwórz inwentaryzację zasobów o znaczeniu krytycznym dla firmy, które chcesz chronić. Twoja lista zasobów może obejmować między innymi sprzęt, oprogramowanie, smartfony, informacyjne bazy danych i fizyczne lokalizacje. Następnie rozważ zagrożenia i słabe punkty, analizując czynniki ryzyka związane z wybranymi zasobami.

Analizuj również czynniki ryzyka, oceniając wymagania prawne lub wytyczne dotyczące zgodności.

Po uzyskaniu jasnego obrazu czynników ryzyka związanych z zasobami informacyjnymi, które chcesz chronić, rozważ wpływ tych zidentyfikowanych czynników ryzyka, aby określić, co musisz zrobić z tymi zagrożeniami.

Na podstawie wpływu ryzyka możesz wybrać:

Zmniejsz ryzyko

Możesz wdrożyć kontrole bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko. Na przykład instalacja oprogramowania zabezpieczającego online jest jednym ze sposobów zmniejszenia ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji.

Przenieś ryzyko

Możesz wykupić ubezpieczenie cyberbezpieczeństwa lub nawiązać współpracę ze stroną trzecią w celu zwalczania zagrożeń.

Zaakceptuj ryzyko

Możesz nie robić nic, jeśli koszty kontroli bezpieczeństwa w celu złagodzenia tego ryzyka przewyższają wartość straty.

Unikaj zagrożeń

Możesz zdecydować się na zignorowanie zagrożeń, nawet jeśli mogą one spowodować nieodwracalne szkody dla Twojej firmy.

Oczywiście nie należy unikać ryzyka i myśleć o ograniczaniu i przenoszeniu ryzyka.

#3. Mieć narzędzia i zasoby do zarządzania ryzykiem

Stworzyłeś listę czynników ryzyka, które należy ograniczyć. Czas przygotować się do zarządzania ryzykiem i stworzyć plan zarządzania reagowaniem na incydenty.

Solidny ISMS identyfikuje czynniki ryzyka i zapewnia skuteczne środki ograniczające ryzyko.

W oparciu o ryzyko związane z aktywami organizacji wdrażaj narzędzia i zasoby, które pomogą Ci całkowicie ograniczyć ryzyko. Może to obejmować tworzenie zasad bezpieczeństwa w celu ochrony wrażliwych danych, opracowywanie kontroli dostępu, posiadanie zasad zarządzania relacjami z dostawcami oraz inwestowanie w oprogramowanie zabezpieczające.

Należy również przygotować wytyczne dotyczące bezpieczeństwa zasobów ludzkich oraz bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego, aby kompleksowo zwiększyć bezpieczeństwo informacji.

#4. Szkol swoich pracowników

Możesz wdrożyć najnowsze narzędzia cyberbezpieczeństwa, aby chronić swoje zasoby informacyjne. Jednak nie można zapewnić optymalnego bezpieczeństwa, jeśli Twoi pracownicy nie znają zmieniającego się krajobrazu zagrożeń i wiedzą, jak chronić poufne informacje przed ujawnieniem.

Dlatego należy regularnie przeprowadzać szkolenia w zakresie świadomości bezpieczeństwa w firmie, aby upewnić się, że pracownicy znają typowe luki w zabezpieczeniach danych związane z zasobami informacyjnymi oraz sposoby zapobiegania i łagodzenia zagrożeń.

Aby zmaksymalizować sukces SZBI, Twoi pracownicy powinni zrozumieć, dlaczego SZBI jest kluczowy dla firmy i co powinni zrobić, aby pomóc firmie osiągnąć cele SZBI. Jeśli w dowolnym momencie dokonasz jakichkolwiek zmian w SZBI, poinformuj o tym swoich pracowników.

#5. Wykonaj audyt certyfikacyjny

Jeśli chcesz pokazać konsumentom, inwestorom lub innym zainteresowanym stronom, że wdrożyłeś SZBI, potrzebujesz certyfikatu zgodności wydanego przez niezależny organ.

Na przykład możesz zdecydować się na uzyskanie certyfikatu ISO 27001. Aby to zrobić, będziesz musiał wybrać akredytowaną jednostkę certyfikującą do audytu zewnętrznego. Jednostka certyfikująca dokona przeglądu Twoich praktyk, zasad i procedur, aby ocenić, czy wdrożony przez Ciebie SZBI spełnia wymagania normy ISO 27001.

Gdy jednostka certyfikująca będzie zadowolona ze sposobu zarządzania bezpieczeństwem informacji, otrzymasz certyfikat ISO/IEC 27001.

Certyfikat jest zwykle ważny do 3 lat, pod warunkiem przeprowadzania rutynowych audytów wewnętrznych w ramach procesu ciągłego doskonalenia.

#6. Opracuj plan ciągłego doskonalenia

Jest rzeczą oczywistą, że udany SZBI wymaga ciągłego doskonalenia. Powinieneś więc monitorować, sprawdzać i audytować swoje środki bezpieczeństwa informacji, aby ocenić ich skuteczność.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek niedociągnięcia lub zidentyfikujesz nowy czynnik ryzyka, wprowadź niezbędne zmiany, aby rozwiązać problem.

Najlepsze praktyki SZBI

Poniżej przedstawiono najlepsze praktyki maksymalizacji sukcesu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Ściśle monitoruj dostęp do danych

Aby Twój SZBI odniósł sukces, musisz monitorować dostęp do danych w swojej firmie.

Sprawdź, czy:

  • Kto ma dostęp do Twoich danych?
  • Gdzie uzyskuje się dostęp do danych?
  • Kiedy uzyskuje się dostęp do danych?
  • Jakie urządzenie jest używane do uzyskiwania dostępu do danych?

Ponadto należy również wdrożyć centralnie zarządzaną strukturę, aby mieć oko na dane logowania i uwierzytelnienia. Pomoże Ci to wiedzieć, że dostęp do poufnych danych mają tylko upoważnione osoby.

Zwiększ bezpieczeństwo wszystkich urządzeń

Podmioty zagrażające wykorzystują luki w systemach informatycznych do kradzieży danych. Dlatego należy wzmocnić zabezpieczenia wszystkich urządzeń przetwarzających wrażliwe dane.

Upewnij się, że wszystkie programy i systemy operacyjne są ustawione na automatyczną aktualizację.

Wymuszaj silne szyfrowanie danych

Szyfrowanie jest koniecznością w celu ochrony poufnych danych, ponieważ uniemożliwi hakerom odczytanie twoich danych w przypadku naruszenia danych. Dlatego przyjmij zasadę szyfrowania wszystkich poufnych danych, niezależnie od tego, czy są one zapisywane na dysku twardym, czy w chmurze.

Wykonaj kopię zapasową wrażliwych danych

Systemy bezpieczeństwa zawodzą, dochodzi do wycieków danych, a hakerzy szyfrują dane, aby uzyskać okup. Dlatego należy wykonać kopię zapasową wszystkich poufnych danych. Najlepiej byłoby wykonać kopię zapasową danych zarówno cyfrowo, jak i fizycznie. I upewnij się, że zaszyfrowałeś wszystkie swoje kopie zapasowe danych.

Możesz zapoznać się z tymi rozwiązaniami do tworzenia kopii zapasowych danych dla średnich i dużych przedsiębiorstw.

Regularnie kontroluj wewnętrzne środki bezpieczeństwa

Audyt zewnętrzny jest częścią procesu certyfikacji. Ale powinieneś również regularnie kontrolować swoje środki bezpieczeństwa informacji wewnętrznie, aby identyfikować i naprawiać luki w zabezpieczeniach.

Wady SZBI

ISMS nie jest niezawodny. Oto krytyczne wady SZBI.

Błędy ludzkie

Błędy ludzkie są nieuniknione. Możesz posiadać zaawansowane narzędzia bezpieczeństwa. Ale prosty atak typu phishing może potencjalnie oszukać pracowników, prowadząc ich do nieświadomego ujawnienia danych logowania do krytycznych zasobów informacyjnych.

Regularne szkolenie pracowników w zakresie najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa może skutecznie zminimalizować błędy ludzkie w Twojej firmie.

Szybko zmieniający się krajobraz zagrożeń

Stale pojawiają się nowe zagrożenia. Dlatego Twój ISMS może mieć trudności z zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa informacji w zmieniającym się krajobrazie zagrożeń.

Regularne wewnętrzne audyty SZBI mogą pomóc zidentyfikować luki w zabezpieczeniach SZBI.

Ograniczenie zasobów

Nie trzeba dodawać, że wdrożenie kompleksowego SZBI wymaga znacznych zasobów. Małe firmy z ograniczonymi budżetami mogą mieć trudności z rozmieszczeniem wystarczających zasobów, co skutkuje nieodpowiednim wdrożeniem SZBI.

Nowe technologie

Firmy szybko wdrażają nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja czy Internet rzeczy (IoT). A integracja tych technologii z istniejącym systemem ISMS może być zniechęcająca.

Ryzyka osób trzecich

Twoja firma prawdopodobnie polega na zewnętrznych dostawcach, dostawcach lub usługodawcach w różnych aspektach swojej działalności. Te podmioty zewnętrzne mogą mieć luki w zabezpieczeniach lub nieodpowiednie środki bezpieczeństwa. Twój SZBI może nie odnosić się kompleksowo do zagrożeń bezpieczeństwa informacji stwarzanych przez te strony trzecie.

Dlatego wdrażaj oprogramowanie do zarządzania ryzykiem innych firm, aby łagodzić zagrożenia bezpieczeństwa ze strony innych firm.

Zasoby edukacyjne

Wdrożenie SZBI i przygotowanie do audytu zewnętrznego może być przytłaczające. Możesz ułatwić sobie podróż, przeglądając następujące cenne zasoby:

# 1. ISO 27001:2013 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Ten kurs Udemy pomoże Ci zrozumieć przegląd ISO 27001, różne rodzaje kontroli, typowe ataki sieciowe i wiele więcej. Czas trwania kursu to 8 godzin.

#2. ISO/IEC 27001:2022. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Jeśli jesteś całkowicie początkujący, ten kurs Udemy jest idealny. Kurs obejmuje przegląd SZBI, informacje o ramach ISO/IEC 27001 do zarządzania bezpieczeństwem informacji, wiedzę o różnych kontrolach bezpieczeństwa itp.

#3. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Ta książka zawiera wszystkie niezbędne informacje, które musisz znać, aby wdrożyć SZBI w swojej firmie. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji zawiera rozdziały dotyczące polityki bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, modeli zarządzania bezpieczeństwem, praktyk zarządzania bezpieczeństwem i wielu innych.

#4. Podręcznik ISO 27001

Jak sama nazwa wskazuje, Podręcznik ISO 27001 może pełnić funkcję podręcznika wdrażania SZBI w Twojej firmie. Obejmuje kluczowe tematy, takie jak normy ISO/IEC 27001, bezpieczeństwo informacji, ocena ryzyka i zarządzanie nim itp.

Te pomocne zasoby zapewnią solidną podstawę do skutecznego wdrożenia SZBI w Twojej firmie.

Wdrażaj ISMS, aby chronić swoje wrażliwe dane

Aktorzy niestrudzenie atakują firmy w celu kradzieży danych. Nawet niewielki incydent naruszenia danych może spowodować poważne szkody dla Twojej marki.

Dlatego warto wzmocnić bezpieczeństwo informacji w swojej firmie poprzez wdrożenie SZBI.

Ponadto ISMS buduje zaufanie i zwiększa wartość marki, ponieważ konsumenci, akcjonariusze i inne zainteresowane strony będą myśleć, że przestrzegasz najlepszych praktyk w zakresie ochrony ich danych.