Jak zainstalować i skonfigurować pgAdmin 4 w trybie serwera na Ubuntu 22.04

Jak zainstalować i skonfigurować pgAdmin 4 w trybie serwera na Ubuntu 22.04

Wprowadzenie

pgAdmin jest darmowym, otwartoźródłowym narzędziem do zarządzania bazami danych PostgreSQL, które umożliwia użytkownikom administrowanie bazami danych, tworzenie zapytań i wykonywanie innych zadań związanych z bazami danych. pgAdmin 4 jest najnowszą wersją narzędzia i oferuje ulepszone funkcje, takie jak obsługa wielu serwerów, zaawansowane narzędzia do zapytań i ulepszony interfejs użytkownika.

Ten samouczek przeprowadzi Cię przez proces instalacji i konfiguracji pgAdmin 4 w trybie serwera na serwerze Ubuntu 22.04. Tryb serwera umożliwia dostęp do pgAdmin z dowolnego urządzenia w sieci, a nie tylko z lokalnego komputera.

Wymagania wstępne

* Serwer Ubuntu 22.04
* Uprawnienia roota lub sudo
* Zainstalowany PostgreSQL

Instalacja pgAdmin 4

1. Aktualizacja repozytoriów pakietów:


sudo apt update

2. Dodanie repozytorium pgAdmin 4:


sudo add-apt-repository ppa:pgadmin4/pgadmin4

3. Pobranie klucza GPG:


wget https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/deb/pgadmin4-apt-key.gpg
sudo apt-key add pgadmin4-apt-key.gpg

4. Aktualizacja repozytoriów pakietów:


sudo apt update

5. Instalacja pgAdmin 4:


sudo apt install pgadmin4

Konfiguracja pgAdmin 4

1. Uruchomienie pgAdmin 4:


pgadmin4

2. Konfiguracja serwera:

* Kliknij „File” > „Add Server”
* Wprowadź nazwę serwera, host, port i dane logowania do serwera PostgreSQL
* Kliknij „Save”

3. Uwierzytelnianie SSL (opcjonalnie):

* Jeśli serwer PostgreSQL jest skonfigurowany do korzystania z SSL, musisz skonfigurować pgAdmin do używania SSL.
* Kliknij nazwę serwera prawym przyciskiem myszy i wybierz „Properties”
* Przejdź do zakładki „SSL” i włącz „Enable SSL”
* Wprowadź ścieżkę do pliku certyfikatu SSL serwera

4. Zapisywanie konfiguracji:

* Kliknij „File” > „Save Configuration”

Dostęp do pgAdmin 4 zdalnie

1. Konfiguracja zapory sieciowej:

Otwórz port 80 lub 443 w zaporze sieciowej, aby umożliwić połączenia przychodzące.

2. Ustawienie adresu IP i portu:

* Kliknij „File” > „Options”
* Przejdź do zakładki „Server”
* Wpisz adres IP serwera w polu „Listen Address”
* Wpisz port, który chcesz użyć, w polu „Listen Port” (domyślnie jest to 80)

3. Ponowne uruchomienie pgAdmin 4:


sudo systemctl restart pgadmin4

4. Dostęp zdalny:

* Przejdź do https://[adres_IP_serwera]:[numer_portu]/pgadmin4 w przeglądarce internetowej

Konfiguracja połączeń zaufanych (opcjonalnie)

1. Utworzenie użytkownika zaufanego:

* Na serwerze PostgreSQL utwórz użytkownika zaufanego, który będzie używany do połączeń zdalnych.
* Użyj następującego polecenia:


CREATE USER [nazwa_użytkownika] WITH TRUSTED LOGIN;

2. Konfiguracja pgAdmin 4:

* W pgAdmin 4 kliknij nazwę serwera prawym przyciskiem myszy i wybierz „Properties”
* Przejdź do zakładki „Connection”
* Włącz „Trusted Connections”
* Wprowadź nazwę użytkownika zaufanego
* Kliknij „Save”

Wnioski

Po wykonaniu tych kroków pgAdmin 4 zostanie zainstalowany i skonfigurowany w trybie serwera na Twoim serwerze Ubuntu 22.04. Teraz możesz uzyskać dostęp do pgAdmin zdalnie z dowolnego urządzenia w sieci i zarządzać swoimi bazami danych PostgreSQL w bezpieczny i wygodny sposób.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Co to jest pgAdmin?

pgAdmin to darmowe, otwartoźródłowe narzędzie do zarządzania bazami danych PostgreSQL, które umożliwia użytkownikom administrowanie bazami danych, tworzenie zapytań i wykonywanie innych zadań związanych z bazami danych.

2. Jaka jest różnica między trybem serwera a trybem pulpitu?

W trybie serwera pgAdmin jest instalowany jako usługa działająca na serwerze, a użytkownicy mogą uzyskać do niego dostęp zdalnie z dowolnego urządzenia w sieci. W trybie pulpitu pgAdmin jest instalowany lokalnie na komputerze użytkownika i można uzyskać do niego dostęp tylko z tego komputera.

3. Jak zaktualizować pgAdmin 4?

* Uruchom następujące polecenie:


sudo apt update
sudo apt upgrade

* Upewnij się, że masz zainstalowane najnowsze repozytorium pgAdmin 4.

4. Jak odinstalować pgAdmin 4?

* Uruchom następujące polecenie:


sudo apt remove pgadmin4

* Upewnij się, że usunąłeś wszystkie pliki konfiguracyjne pgAdmin.

5. Jak skonfigurować autoryzację dwuskładnikową (2FA) w pgAdmin 4?

pgAdmin 4 nie obsługuje 2FA bezpośrednio. Możesz jednak skonfigurować 2FA na poziomie serwera PostgreSQL, używając rozszerzenia takiego jak pgauth.

6. Jak zmigrować dane z pgAdmin 3 do pgAdmin 4?

Uruchom następujące polecenie:


pg_dumpall > backup.sql
psql -d pgadmin -U postgres < backup.sql

* Upewnij się, że wykonałeś kopię zapasową swoich danych przed migracją.

7. Jakie są najlepsze praktyki bezpieczeństwa dla pgAdmin 4?

* Używaj mocnych haseł.
* Włącz SSL i TLS do szyfrowania połączeń.
* Aktualizuj pgAdmin 4 i serwer PostgreSQL regularnie.
* Konfiguruj zaufane połączenia tylko dla zaufanych użytkowników.

8. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o pgAdmin 4?

* Dokumentacja pgAdmin 4
* Forum pgAdmin 4
* Kanał pgAdmin 4 na YouTube