Jak zainstalować Nginx w Rocky Linux 9

Jak zainstalować Nginx w Rocky Linux 9

Nginx to popularny serwer internetowy znany ze swojej wydajności, skalowalności i wszechstronności. Jest szeroko stosowany do hostowania witryn internetowych, aplikacji internetowych i przekazywania plików. W tym samouczku pokażemy, jak zainstalować i skonfigurować Nginx na Rocky Linux 9.

Wprowadzenie

Nginx (wymawiane „engine-x”) to serwer internetowy typu open source opracowany przez Igora Sysoeva. Jest napisany w języku C i wykorzystuje model asynchroniczny oparty na zdarzeniach, który pozwala mu obsługiwać dużą liczbę połączeń jednocześnie przy minimalnym zużyciu zasobów.

Wymagania

Aby zainstalować Nginx w Rocky Linux 9, potrzebujesz dostępu root lub użytkownika z uprawnieniami sudo.

Instalacja Nginx

1. Aktualizacja systemu

Przed zainstalowaniem oprogramowania zaleca się zaktualizowanie systemu za pomocą następującego polecenia:


sudo dnf update -y

2. Instalacja pakietu Nginx

Aby zainstalować pakiet Nginx z oficjalnych repozytoriów Rocky Linux 9, użyj następującego polecenia:


sudo dnf install nginx -y

3. Uruchamianie i włączanie usługi Nginx

Po zainstalowaniu uruchom usługę Nginx za pomocą polecenia:


sudo systemctl start nginx

Następnie włącz usługę, aby uruchamiała się automatycznie po ponownym uruchomieniu systemu:


sudo systemctl enable nginx

Konfiguracja Nginx

1. Sprawdzanie konfiguracji

Po zainstalowaniu Nginx możesz sprawdzić konfigurację, wydając następujące polecenie:


sudo nginx -t

Jeśli konfiguracja jest prawidłowa, zobaczysz komunikat „test is successful”.

2. Główny plik konfiguracyjny

Główny plik konfiguracyjny Nginx znajduje się w /etc/nginx/nginx.conf. Zawiera podstawowe ustawienia serwera, takie jak port nasłuchu, katalog dokumentów głównych i indeksy plików.

3. Tworzenie witryn wirtualnych

Nginx używa witryn wirtualnych do obsługi różnych domen lub aplikacji na tym samym serwerze. Aby utworzyć witrynę wirtualną, utwórz nowy plik w katalogu /etc/nginx/conf.d/. Nazwa pliku powinna kończyć się na .conf.

Na przykład, aby utworzyć witrynę wirtualną dla domeny example.com, utwórz plik /etc/nginx/conf.d/example.com.conf o następującej zawartości:


server {
listen 80;
server_name example.com;
root /var/www/example.com;
index index.html index.php;
}

Pamiętaj, aby zastąpić example.com swoją własną domeną i ustawić odpowiedni katalog dokumentów głównych.

Testeowanie Nginx

1. Testowanie witryny WWW

Aby przetestować swoją stronę WWW, otwórz przeglądarkę i wpisz adres URL swojej witryny (np. http://example.com). Jeśli wszystko jest skonfigurowane poprawnie, powinieneś zobaczyć stronę główną swojej witryny.

2. Sprawdzanie statusu serwera

Możesz sprawdzić status serwera Nginx, wydając następujące polecenie:


sudo systemctl status nginx

Jeśli usługa działa prawidłowo, zobaczysz komunikat „active (running)”.

Zarządzanie Nginx

1. Ponowne ładowanie konfiguracji

Po zmianie plików konfiguracyjnych musisz ponownie załadować konfigurację Nginx, aby wprowadzić zmiany. Możesz to zrobić, wydając następujące polecenie:


sudo nginx -s reload

2. Zatrzymywanie i uruchamianie usługi

Aby zatrzymać usługę Nginx, użyj następującego polecenia:


sudo systemctl stop nginx

Aby ponownie uruchomić usługę, użyj następującego polecenia:


sudo systemctl restart nginx

Konkluzja

W tym samouczku przeprowadziliśmy Cię przez proces instalacji i konfiguracji Nginx w Rocky Linux 9. Nginx jest potężnym i wydajnym serwerem internetowym, który może być używany do obsługi szerokiego zakresu aplikacji internetowych. Mamy nadzieję, że ten samouczek pomógł Ci uruchomić Nginx w Twoim systemie.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jak sprawdzić wersję Nginx zainstalowaną w moim systemie?


sudo nginx -v

2. Jak otworzyć porty zapory dla ruchu Nginx?


sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

3. Jak włączyć kompresję GZIP w Nginx?

Dodaj następujące linie do pliku konfiguracyjnego witryny wirtualnej:


gzip on;
gzip_comp_level 6;
gzip_min_length 256;
gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;

4. Jak dodać nagłówek „Strict-Transport-Security” do odpowiedzi Nginx?

Dodaj następującą linię do pliku konfiguracyjnego witryny wirtualnej:


add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains";

5. Jak włączyć pamięć podręczną Nginx?

Dodaj następujące linie do pliku konfiguracyjnego witryny wirtualnej:


proxy_cache_path /var/cache/nginx levels=1:2 keys_zone=my_cache:10m max_size=100m inactive=60m;
proxy_cache_key "$scheme$request_method$host$request_uri";
proxy_cache_use_stale error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;
proxy_cache_valid any 302 10m;
proxy_cache_valid 200 301 60m;
add_header X-Cache "$upstream_cache_status";

6. Jak włączyć https w Nginx?

Wygeneruj certyfikat SSL i klucz prywatny, a następnie dodaj następujące linie do pliku konfiguracyjnego witryny wirtualnej:


listen 443 ssl;
ssl_certificate /path/to/certificate.crt;
ssl_certificate_key /path/to/private.key;

7. Jak rozwiązywać problemy z Nginx?

Przeglądaj pliki dzienników Nginx, takie jak /var/log/nginx/error.log i /var/log/nginx/access.log. Możesz także użyć narzędzia nginx -t do sprawdzania błędów składni w plikach konfiguracyjnych.

8. Jak zoptymalizować Nginx dla wydajności?

* Używaj statycznego buforowania plików, takich jak obrazy i pliki CSS.
* Używaj kompresji GZIP.
* Włącz pamięć podręczną Nginx.
* Konfiguruj grupowanie połączeń.
* Optymalizuj ustawienia wątków roboczych.