Wyjaśnienie ram zarządzania danymi: jakie korzyści przynosi firmom?

Dzisiejsze firmy zbierają ogromne ilości danych z różnych źródeł, w tym interakcji z klientami, wizyt w witrynach internetowych, aktywności w mediach społecznościowych, urządzeń IoT i innych. Im więcej danych, tym więcej te firmy muszą zainwestować w ramy zarządzania danymi.

Według ankiety Forbesa 71% firm przewidywało, że ich inwestycje w zarządzanie danymi drastycznie wzrosną, aby poprawić jakość, spójność i niezawodność danych. Zarządzanie danymi zapewnia usprawnienie pełnego cyklu życia danych organizacji. Jednocześnie ramy zarządzania danymi określają praktyczne i praktyczne zarysy zarządzania danymi.

Czym jest zarządzanie danymi?

Zarządzanie danymi odnosi się do zasad, procedur i standardów stosowanych przez organizacje do zarządzania zasobami danych. Obejmuje różne działania, takie jak zarządzanie jakością danych, prywatność danych i bezpieczeństwo danych.

Prawdziwym przykładem zarządzania danymi jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) wdrożone przez Unię Europejską. RODO reguluje sposób, w jaki organizacje zbierają, przetwarzają i przechowują dane osobowe osób fizycznych w UE oraz ustanawia surowe zasady ochrony danych i prywatności.

Dlaczego zarządzanie danymi jest ważne?

Największe światowe firmy, takie jak Amazon, Microsoft, Facebook i Google, zbierają ogromne ilości danych o klientach. Wykorzystują te dane do ulepszania swoich usług dzięki ulepszonej spersonalizowanej obsłudze, a także do ulepszania każdego segmentu działalności dzięki podejściu opartemu na danych.

Pomyślna obsługa, zarządzanie i wdrażanie zasobów Big Data jest możliwe tylko przy odpowiednim planie zarządzania danymi. Środki zawarte w ładzie danych są tak rozległe w zarządzaniu danymi przedsiębiorstwa.

Według raportów Facebook i Google obsługują bazy danych o wielkości ponad setek petabajtów. Ogrom wprowadza złożoność do cyklu życia danych, więc ramy zarządzania danymi wchodzą w grę. Wszystko, co zostało zdefiniowane w ramach programu zarządzania danymi organizacji, zostanie praktycznie zaimplementowane za pomocą frameworka.

Struktura zarządzania danymi to ustrukturyzowane podejście do zarządzania zasobami danych organizacji. Zawiera zestaw wytycznych, zasad, procedur i najlepszych praktyk, które umożliwiają skuteczne zarządzanie danymi.

Jak działają ramy zarządzania danymi?

Struktura zarządzania danymi zazwyczaj obejmuje strukturę zarządzania, zasady, zarządzanie jakością, architekturę i bezpieczeństwo. Konieczne jest zrozumienie różnicy między zarządzaniem danymi a ramami, ponieważ zarządzanie danymi to szersze pojęcie.

Zarządzanie danymi obejmuje wielu interesariuszy, w tym liderów biznesowych, specjalistów IT, zarządców danych i urzędników ds. zgodności. Odpowiedzialność za ustanowienie i utrzymanie ram zazwyczaj spoczywa na wyznaczonym zespole ds. zarządzania danymi lub komitecie składającym się z przedstawicieli różnych obszarów organizacji.

Ostatecznie każdy w organizacji ma do odegrania rolę w zapewnieniu skutecznego zarządzania danymi i wymaga to kultury współodpowiedzialności, odpowiedzialności i współpracy.

Cele ram zarządzania danymi

Jakość danych: Ramy zarządzania danymi zapewniają jakość danych poprzez ustanowienie standardów i procesów zapewniających dokładność, kompletność, spójność i ważność danych.

Prywatność i bezpieczeństwo: zarządzanie danymi wspiera prywatność i bezpieczeństwo danych poprzez definiowanie zasad i procedur w celu ochrony poufnych danych przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem i niewłaściwym wykorzystaniem.

Dostępność: Zwiększa dostępność i dostępność danych, tworząc system, który zapewnia dostęp do wiarygodnych i dokładnych danych upoważnionym użytkownikom oraz ogranicza silosy i duplikacje danych.

Zoptymalizowane wykorzystanie: Ramy zarządzania danymi umożliwiają organizacjom optymalizację wykorzystania danych poprzez promowanie efektywnego wykorzystania danych w procesie podejmowania decyzji, zwiększanie możliwości analizy danych i identyfikowanie możliwości monetyzacji danych.

Zapewnij zgodność: Ramy zapewniają, że praktyki zarządzania danymi są zgodne z zobowiązaniami prawnymi, regulacyjnymi i umownymi w organizacji i poza nią.

Współpraca: dzięki ramom zbiorowa praca zespołowa staje się łatwiejsza dzięki wspieraniu komunikacji i współpracy między różnymi jednostkami biznesowymi, zainteresowanymi stronami i zespołami IT w celu promowania wspólnego rozumienia danych i ich wykorzystania.

Zmniejszone ryzyko: ramy zmniejszają ryzyko, identyfikując i łagodząc potencjalne ryzyko związane z danymi oraz zapewniając ciągłość biznesową w przypadku naruszenia danych, awarii lub katastrofy.

Kroki tworzenia ram zarządzania danymi

Krok 1: Zdefiniuj zakres i cele

Zidentyfikuj jednostki biznesowe, domeny danych i ryzyka związane z danymi, które muszą być objęte ramami, oraz zdefiniuj cele i cele zarządzania danymi.

Krok 2: Zidentyfikuj interesariuszy

Zidentyfikuj kluczowych interesariuszy, którzy będą zaangażowani w zarządzanie danymi, takich jak liderzy biznesowi, właściciele danych, stewardzi danych, specjaliści IT i urzędnicy ds. zgodności.

Krok 3: Stwórz strukturę

Utwórz zespół zarządzający lub komitet odpowiedzialny za definiowanie zasad, procedur i standardów dotyczących danych oraz monitorowanie jakości, bezpieczeństwa i zgodności danych.

Krok 4: Utwórz inwentaryzację danych

Zidentyfikuj wszystkie zasoby danych w zakresie struktury i utwórz spis danych zawierający metadane, takie jak pochodzenie danych, własność i wykorzystanie.

Krok 5: Zdefiniuj zasady i standardy dotyczące danych

Twórz zasady i standardy określające, w jaki sposób dane powinny być gromadzone, przechowywane, przetwarzane i udostępniane oraz w jaki sposób zapewniona zostanie jakość, bezpieczeństwo i prywatność danych.

Krok 6: Wdrożenie procesów zarządzania danymi

Zdefiniuj procesy zarządzania jakością danych, bezpieczeństwem danych i prywatnością danych oraz ustal role i obowiązki dla różnych interesariuszy.

Krok 7: Wdrożenie narzędzi do zarządzania danymi

Implementuj narzędzia do zarządzania danymi, które mogą automatyzować i usprawniać procesy zarządzania danymi, takie jak katalog danych, pochodzenie danych, profilowanie danych i narzędzia do zabezpieczania danych.

Krok 8: Monitoruj i mierz

Monitoruj i mierz skuteczność ram zarządzania danymi, definiując metryki i kluczowe wskaźniki wydajności, a także wykorzystuj informacje zwrotne do ulepszania tych ram w miarę upływu czasu.

Dlaczego ramy zarządzania danymi są niezbędne dla Twojej firmy?

Ramy zarządzania danymi pomagają firmom osiągać większe cele za pomocą ogromnych ilości danych, również za pomocą opłacalnych metod. Zgodnie ze studium przypadku HBR firmy takie jak Procter & Gamble (P&G) wdrożyły program zarządzania danymi w celu poprawy jakości i spójności danych.

Zaowocowało to 30% redukcją kosztów zapasów i 10% wzrostem poziomu obsługi klienta. Dzięki ramom zarządzania danymi firma może podejmować lepsze decyzje, doświadczając naruszeń danych i nie spełniając wymogów prawnych.

Korzyści z zarządzania danymi

Istnieje wiele korzyści płynących z systemów zarządzania danymi w organizacji. Oto niektóre z głównych korzyści, które otrzymujesz:

Decyzje oparte na danych

Ustanawiając formalne ramy zarządzania danymi, organizacje mogą zapewnić spójność, dokładność i niezawodność danych, co prowadzi do podejmowania bardziej świadomych i pewnych decyzji.

Ulepszona kontrola kosztów

Zarządzanie danymi może pomóc organizacjom identyfikować i eliminować zbędne lub niepotrzebne dane, obniżać koszty przechowywania danych i poprawiać wydajność operacyjną, prowadząc do lepszej kontroli kosztów i lepszego wykorzystania zasobów.

Zoptymalizowana zgodność z przepisami

Zarządzanie danymi gwarantuje, że praktyki zarządzania danymi w organizacji są zgodne z odpowiednimi przepisami, co może pomóc w uniknięciu kosztownych kar i uszczerbku na reputacji.

Przejrzysta i godna zaufania relacja

Ustanawiając jasne zasady i procedury dotyczące zarządzania danymi, organizacje mogą budować zaufanie i przejrzystość wobec swoich interesariuszy, zwłaszcza klientów, którzy coraz bardziej troszczą się o prywatność i bezpieczeństwo danych.

Skalibrowane ryzyko

Zarządzanie danymi zapewnia ustrukturyzowane podejście do identyfikowania, oceniania i łagodzenia ryzyka związanego z danymi, które może pomóc organizacjom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem i poprawie ogólnej postawy wobec ryzyka.

Elastyczny dostęp

Wdrażając odpowiednie kontrole dostępu i środki ochrony danych, organizacje mogą zapewnić pracownikom i interesariuszom elastyczny i bezpieczny dostęp do danych bez ryzyka naruszenia prywatności lub niewłaściwego wykorzystania danych.

Zarządzanie danymi vs. Zarządzanie danymi

Oba są dwoma odrębnymi pojęciami, które często są używane zamiennie. Zarządzanie danymi zapewnia strategiczny kierunek zarządzania danymi, podczas gdy zarządzanie danymi wdraża taktyczne aspekty zarządzania danymi.

Razem zapewniają efektywne i wydajne wykorzystanie danych do wspierania celów biznesowych.

Książki i kursy dotyczące zarządzania danymi

Istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania danymi, a ci, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie, mają dostęp do wielu zasobów. Poniżej znajdują się jedne z najlepszych książek i kursów dotyczących zarządzania danymi, które pomogą Ci być na bieżąco z najnowszymi trendami branżowymi i najlepszymi praktykami.

# 1. Podstawy zarządzania danymi – Udemy

Kurs Udemy „Podstawy zarządzania danymi” ma na celu nauczenie liderów biznesu, jak wdrożyć program zarządzania danymi, który zapewnia spójność danych i jest zgodny z przepisami branżowymi. Ten kurs obejmuje takie tematy, jak wdrożenie, rozwój karty, identyfikacja ról i pomiar zwrotu z inwestycji.

Ten kurs jest idealny dla liderów biznesu, którzy chcą poprawić spójność danych lub zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi danych, takimi jak RODO.

#2. Szkolenie z zarządzania danymi – Udemy

Kurs „Zarządzanie danymi — kompletny kurs dla początkujących” na Udemy ma na celu zapewnienie wszechstronnego zrozumienia zarządzania danymi i sposobu jego wdrożenia w organizacji. Ponadto kurs obejmuje takie tematy, jak znaczenie zarządzania danymi, role i obowiązki w programie zarządzania danymi, wyzwania, najlepsze praktyki i nie tylko.

Kurs oferuje trzy godziny wysokiej jakości, aktualnych wykładów wideo i zawiera praktyczne instrukcje krok po kroku dotyczące wdrażania zarządzania danymi w organizacji.

Ten kurs jest idealny dla profesjonalistów zajmujących się danymi, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat zarządzania danymi, menedżerów, którzy chcą przedstawić ją swojemu zespołowi, oraz profesjonalistów, którzy chcą ją zrozumieć, aby prowadzić wokół niej rozmowy.

#3. Ramy zarządzania danymi — książka

The Data Governance Framework: A Complete Guide to nie podręcznik, ale przewodnik samooceny dla przedsiębiorców, menedżerów, konsultantów i kadry kierowniczej, którzy chcą diagnozować, wdrażać i integrować najlepsze praktyki w zakresie zarządzania danymi. Przewodnik zawiera standardy i praktyki diagnostyczne, strategie oparte na dowodach oraz najnowsze postępy w zarządzaniu danymi i projektowaniu procesów.

Nabywcy otrzymają dostęp do komponentów cyfrowych, które umożliwią im ustalanie priorytetów projektów i efektywne kierowanie organizacją.

Ta książka jest idealna dla tych, którzy chcą udoskonalić swoje inicjatywy zarządzania danymi, organizacje, firmy i procesy.

#4. Poradnik i poradnik dotyczący zarządzania danymi — książka

Podręcznik i podręcznik zarządzania danymi autorstwa praktyka dla praktyków to kompleksowe ramy wdrażania zarządzania danymi oparte na dziesięcioleciach doświadczeń oraz prób i błędów.

Książka zawiera wskazówki dotyczące skutecznego zarządzania tworzeniem, przekształcaniem i wykorzystywaniem danych w różnych branżach i przedsiębiorstwach o różnej wielkości. Możesz ukształtować elastyczną platformę, aby szybko uruchomić program zarządzania danymi i odpowiedzieć na pytania związane z zarządzaniem danymi.

Z tego przewodnika mogą korzystać wszyscy zaangażowani w zarządzanie danymi, w tym właściciele danych, stewardzi, opiekunowie, analitycy, programiści, administratorzy, producenci i konsumenci.

#4. Skuteczne zarządzanie danymi – książka

„Zarządzanie danymi: jak zaprojektować, wdrożyć i utrzymać skuteczny program zarządzania danymi” to przewodnik dla menedżerów i liderów zespołów, którzy chcą wdrożyć skuteczny program zarządzania danymi. W książce omówiono znaczenie ładu danych w zarządzaniu kwestiami związanymi z kosztami, wzrostem, administracją, zarządzaniem i kwestiami bezpieczeństwa.

Zapewnia ramy i studia przypadków, aby pomóc czytelnikom zaprojektować, zainicjować i zrealizować zrównoważony program zarządzania danymi, który może zaoszczędzić pieniądze i zapewnić lepszą obsługę użytkowników.

Ta książka jest idealna dla każdego, kto potrzebuje przeglądu zarządzania danymi i chce uruchomić skuteczny program.

#5. Zarządzanie danymi podstawowymi i zarządzanie danymi — książka

Master Data Management And Data Governance to kompleksowy przewodnik po budowaniu środowiska korporacyjnego zorientowanego na klienta. Obejmuje aktualne techniki utrzymywania struktury danych przedsiębiorstwa skoncentrowanej na jednostce głównej, konstruowania uzasadnienia biznesowego i planu działania MDM oraz wdrażania warstwowych zasad bezpieczeństwa.

Z drugiej strony ten przewodnik obejmuje również wyzwania międzybranżowe, zgodność z przepisami, integrację starszych systemów oraz usługi SOA i sieciowe. Książka jest cennym źródłem informacji na temat poprawy wydajności, zapewniania zgodności i obrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

Każdy, kto zajmuje się planowaniem i wdrażaniem rozwiązań MDM i Data Governance na skalę przedsiębiorstwa, na przykład architekci danych, analitycy danych, menedżerowie IT i programiści systemów, uzna tę książkę za odpowiednią.

Wniosek

Podsumowując, organizacje muszą mieć solidne ramy zarządzania danymi, aby skutecznie zarządzać informacjami, utrzymywać jakość, zapewniać zgodność i umożliwiać podejmowanie decyzji opartych na danych. Wraz z rosnącym znaczeniem danych w dzisiejszym środowisku biznesowym, organizacje muszą priorytetowo traktować nadzór nad danymi i stale ulepszać swoje ramy zarządzania danymi.