Co to jest analiza PESTEL? Definicja i szablony

Jeśli chodzi o opracowywanie strategii biznesowych i przeprowadzanie oceny ryzyka, analiza PESTEL odgrywa znaczącą rolę.

Te wszechstronne ramy funkcjonują jako narzędzie do badania różnych czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na działalność i podejmowanie decyzji w organizacji. Wynik tej analizy może znajdować się w innych ramach, takich jak analiza SWOT.

Czytaj dalej, ponieważ w tym artykule rzucimy światło na analizę PESTEL i jej zalety. Ponadto dowiesz się, jak wykonać tę analizę oraz platformy, na których dostępne są szablony PESTEL.

Co to jest analiza PESTEL?

Analiza PESTEL to analiza czynników z różnych sektorów, które mogą mieć bezpośredni lub długotrwały wpływ na organizację. PESTEL obejmuje czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, środowiskowe i prawne. Zasadniczo jest to rozszerzona wersja modelu PEST używanego głównie do skanowania środowiska.

Ramy te są częścią procesu planowania strategicznego lub zarządzania ryzykiem. Dzięki tej analizie organizacje mogą uzyskać przegląd czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na ich działalność, i tworzyć strategie oparte na tych czynnikach.

Elementy analizy PESTEL

Czynniki polityczne

Czynniki te obejmują działania rządu i politykę lokalną biznesową. Niektóre typowe czynniki polityczne obejmują opodatkowanie przedsiębiorstw, politykę antymonopolową, politykę fiskalną i spory dotyczące wolnego handlu. Firmy mogą nawet czekać na wyniki wyborów, aby przekonać się, czy dojście do władzy partii sprzyja ich biznesowi.

Czynniki ekonomiczne

Czynniki ekonomiczne odnoszą się do otoczenia gospodarczego i zmiennych kluczowych dla organizacji. Czynniki te mogą rzucić światło na sytuację gospodarczą, trendy i wpływy rynku.

Wzrost gospodarczy, stopy inflacji, stopy deflacji, stopy procentowe, kursy walut, stopy bezrobocia, poziomy dochodów i polityka pieniężna są zwykle uważane za czynniki ekonomiczne.

Czynniki społeczne

W analizie PESTEL czynniki społeczne to czynniki społeczne i kulturowe, które mogą wpływać na przedsiębiorstwa i organizacje. Czynniki te obejmują takie czynniki, jak trendy demograficzne, normy społeczno-kulturowe, zachowania konsumentów, trend wellness i względy etyczne, które mogą kształtować zachowania konsumentów i trendy rynkowe.

Czynniki technologiczne

Kolejnym elementem analizy PESTEL są czynniki technologiczne, które pomagają firmom poznać ich szanse na innowacje i szanse na zakłócenia technologiczne. Po ich zidentyfikowaniu firmy mogą być gotowe na transformację cyfrową i zyskać przewagę nad konkurencją.

Badania i rozwój, automatyzacja i wydajność procesów, łączność internetowa, infrastruktura technologiczna, innowacje i przełom technologiczny oraz ochrona praw autorskich to niektóre z głównych elementów technologicznych.

Czynniki środowiskowe

W obecnym czasie pojawiły się one jako rozsądne czynniki, które społeczność biznesowa powinna wziąć pod uwagę. Odnosi się do aspektów ekologicznych i środowiskowych, które mogą mieć wpływ na branżę lub rynek.

Typowe czynniki środowiskowe dla firmy obejmują zasoby naturalne i ich niedobór, zmianę klimatu, przepisy dotyczące ochrony środowiska, świadomość ekologiczną wśród użytkowników, ślad węglowy, ryzyko katastrof ekologicznych i różnorodność biologiczną.

Czynniki prawne oznaczają całe ramy prawne, w tym prawa i regulacje, które mają wpływ na firmy i organizacje. Odzwierciedlają one otoczenie prawne firmy, które może wpływać na jej działalność i strategie.

Prawa własności intelektualnej, prawo pracy, przepisy dotyczące ochrony konsumentów, przepisy dotyczące prywatności danych, przepisy antymonopolowe i wymagania licencyjne to niektóre z głównych czynników prawnych.

Kiedy stosować analizę PESTEL

Rozpoczęcie działalności i ekspansja

Zanim zdecydujesz się na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musisz przeprowadzić analizę PESTEL. Rozpoczęcie działalności to poważna decyzja i nikt nie chce stawiać czoła trudnościom społeczno-politycznym czy prawnym.

Dzięki analizie możesz zrozumieć problemy, które mogą mieć wpływ na Twoją organizację w nowej sytuacji. Dlatego należy to robić również w okresie ekspansji rynkowej.

Stawianie czoła problemom

Jeśli Twoja firma napotyka jakiekolwiek problemy, musisz poznać ich rzeczywiste i prawdopodobne przyczyny. Również w tym przypadku pomocna może być analiza PESTEL. Może zidentyfikować czynniki zewnętrzne, które mogą powodować problemy.

Długoterminowe planowanie

Analiza ta pomaga również w planowaniu długoterminowym, dostarczając prognoz dotyczących czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na przyszłość organizacji. Pomocne jest lokalizowanie przyszłych trendów, zmian w branży i potencjalnych zakłóceń, aby firmy mogły planować.

Ocena ryzyka

Innym scenariuszem, w którym analiza PESTEL jest kluczowa, jest ocena i zarządzanie ryzykiem. Możesz identyfikować zagrożenia, które mogą wynikać z czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, środowiskowych i prawnych, i aktywnie działać w celu ich ograniczenia.

Podejmowanie decyzji

Kiedy firmy przeprowadzają planowanie strategiczne, powinny przeprowadzić tę analizę. Nie tylko zapewni im to dogłębne zrozumienie środowiska zewnętrznego, ale także pozwoli im podejmować świadome decyzje dotyczące możliwości i wyzwań obecnego rynku.

Korzyści z używania analizy PESTEL

  • Identyfikacja wszystkich czynników, które mogą wpływać na działalność biznesową, wzrost gospodarczy, trendy rynkowe, zachowania konsumentów, zmiany klimatu, regulacje branżowe i inne
  • Pomaganie organizacjom w ocenie ryzyka i zarządzaniu nim poprzez dostosowywanie się do zmieniających się warunków zewnętrznych.
  • Zrozumienie trendów i dynamiki w branży na potrzeby analizy rynku.
  • Identyfikacja i ocena potencjalnych możliwości ekspansji geograficznej
  • Podkreślanie szans, zagrożeń i potencjalnych wyzwań dla strategicznych inicjatyw i strategii biznesowych
  • Zapewnienie bazy do prognozowania i planowania scenariuszy dla wszelkich niekorzystnych scenariuszy
  • Pomoc w lepszym zarządzaniu interesariuszami z uwzględnieniem interesów wszystkich interesariuszy
  • Monitorowanie zmian czynników zewnętrznych w czasie, aby firmy były gotowe na strategiczne dostosowania
  • Identyfikacja przewag konkurencyjnych nad konkurentami poprzez analizę czynników zewnętrznych

Jak przeprowadzić analizę PESTEL

Wykonaj pracę u podstaw

Analizę należy rozpocząć od niezbędnych prac przygotowawczych. Zapewni to dokładność, jakość i ukierunkowanie analizy PESTEL. Powinieneś mieć jasne pojęcie o celu tej analizy, zaangażowanych osobach, metodach wyszukiwania informacji i ważnych datach.

Zbierz niezbędne informacje

Teraz jest czas na zebranie danych i informacji na temat każdego z czynników PESTEL. Upewnij się, że dokładnie rozumiesz każdy czynnik i korzystaj z wiarygodnych źródeł, takich jak raporty rządowe, badania rynku i publikacje branżowe.

Dodaj dane do diagramu PESTEL

Po zebraniu surowych danych musisz umieścić główne punkty na diagramie PESTEL. Pamiętaj o tym diagramie analizy PESTEL. Odpowiednio skategoryzuj czynniki, aby członkowie zespołu mogli je łatwo zrozumieć.

Oceń wyniki

Wykorzystaj dane zawarte na diagramie do interpretacji czynników makrośrodowiskowych. Ponieważ różne czynniki będą miały różny wpływ na Twoją organizację, musisz również ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia, aby nadać priorytet strategicznym inicjatywom.

Opracuj plan działania

Spostrzeżenia wygenerowane na podstawie diagramu PESTEL można wykorzystać do stworzenia planu działania odnoszącego się do zagrożeń i szans. Ten kluczowy krok może pomóc organizacji w skutecznym omijaniu potencjalnych zagrożeń biznesowych.

Monitoruj sygnały zewnętrzne

Terminowa analiza PESTEL to za mało dla stale zmieniającej się globalnej dynamiki różnych sektorów. Mogą nadejść przełomowe technologie, a trendy rynkowe mogą ulec zmianie. Dlatego musisz regularnie monitorować podstawowe części i odpowiednio wprowadzać zmiany w swoich strategiach.

Przykładowe szablony analiz PESTEL

# 1. Lucidspark

W Lucidspark otrzymujesz szablon dla frameworka PESTEL. Korzystając z niej, możesz analizować czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na Twoją organizację. Szablon można wyeksportować w formatach PDF, SVG, PNG i JPEG.

#2. twórczo

Creately oferuje również szablon PESTEL, który można łatwo edytować za pomocą internetowego edytora diagramów tej platformy. Po edycji można go przekonwertować na format PDF do wydruków lub wyeksportować w formatach PNG, SVG i JPEG do użycia w plikach Word, Excel i PPT.

#3. EDIT.org

EDIT.org ma dużą kolekcję bezpłatnych szablonów PESTEL. Możesz łatwo edytować szablony, aby dodać analizę do pól, a następnie wydrukować je na papierze i udostępnić na spotkaniu. Firmy mogą wybrać szablon, który pasuje do projektu ich marki lub edytować projekt szablonu za pomocą niestandardowych narzędzi.

Podsumowanie

Dzięki analizie PESTEL firmy mogą zidentyfikować czynniki, które mogą mieć wpływ na ich ekspansję rynkową i biznesową. Podczas przeprowadzania tej analizy należy pamiętać, że zidentyfikowane problemy muszą zostać odpowiednio rozwiązane.

Teraz, gdy wiesz, jak przeprowadzać analizę PESTEL, możesz przeprowadzić ją dla swojej firmy lub organizacji. Możesz także skorzystać z szablonów ze wspomnianej platformy zasobów, aby ułatwić sobie pracę.

Przeczytaj także, jak korzystać z analizy połączonej.

x